Bulgar Society

Chronica

Важни дати отъ българската история.

4 март 870 – Българска архиепископия

На тази дата Българската църква е обособена и прогласена като автономна Архиепископия

8 октомври 927 – Българска патриаршия (Преславска)

На тази дата Българската архиепископия е обявена за автокефална – Патриаршия. Първи български патриарх е Дамян Дръстърски (Доростолски), а седалището му е в столицата Преслав. Впоследствие патриаршеския престол е преместен в Дръстър.

След превземането на България от източната римска империя, Българската патриаршия е унищожена и на нейно място е създадена Охридска архиепископия.

Между 927 и 1018г. са известни по име 9 български патриарси, чийто ред продължава да е неизяснен: Дамян, Леонтий, Димитър, Сергий, Григорий, Герман, Николай, Филип и Давид. Тяхното седалище е столицата Преслав, а също така и Дръстър (Доростол, дн. Силистра).

1235 – Българска патриаршия (Търновска)

На тази дата българският архиепископ Йоаким I бил миропомазан за пръв патриарх на Търново. Това станало на църковен събор в Лампаск през пролетта на 1235 г., който се е водил от Никейския (Константинополския) и Антиохийския източни патриарси, в присъствието на многобройни ромейски и български йереи и първенци и на императора, по решение на вселенския (никейския) патриарх Герман II и патриарсите на Йерусалим, Антиохия и Александрия.

Герман II връчил на Йоаким I утвърдителна грамота със златен печат, подписана и подпечатана от него, от останалите православни патриарси и всички присъстващи на събора ромейски архиереи.

Търновската патриаршия е унищожена след превземането на България от турките. Последният патриарх е Евтимий.

27 Февруарий 1870 – Българска екзархия

На 27 Февруарий 1870 султан Абдул Азис издава ферман за учредяването на Българската екзархия

20 Априлий 1876 – Априлско въстание

На 20 Априлий 1876 избухва Априлското въстание. Това въстание дефакто води до възстановяването на Дунавска България.

Потушаването на въстанието предизвиква провеждането на Константинополската конференция която цѣли разрешението на въпроса по дипломатически пѫть. Тя е неуспешна и поради това се преминава къмъ военна интервенция.

Прѣзъ 1877 избухва Руско–Турската война. Следъ края на войната се състои Берлински конгресъ на който е решено да се създадатъ васалните на Турция: „Княжество България“ и „Източна Румелия“.

22 Септемврий 1908 – възстановяване на Царство България

На 22 Септемврий 1908 година, въ дрѣвната столица на Българското царство Велико Търново, отъ името на Н. В. Фердинадъ I – царь на българитѣ, се произнася Манифестъ за възстановяването на независимото Българско царство.