Bulgar Society

Пантеонъ на българската прослава

Вѣчна слава на всички български герои!
Ethernal glory to all bulgar heroes!

Ангелъ Кънчевъ Ангеловъ

1850–1872
На 5 март 1872 г. прави опит да се прехвърли тайно в Румъния, но на русенското пристанище е издаден и е обграден от османската полиция. За да не бъде заловен жив, слага край на живота си.
Последните му думи са: „Да живее България!“.

Капитанъ Димитъръ Списаревски

19 юли 1916 – 20 декември 1943
Роден: 19 юли 1916 г. Добрич, Румъния Загива при нанасянето на таранен удар на ежък американски бомбардировач.

Подпоручикъ Петъръ Добревъ Петровъ

1903–1944
Окупацията на 9 септември го заварва дежурен по караул. При опит на съветски войници да го разоръжат той отказва и заявява: „Българският офицер не предава оръжието си!“. Вади пистолета си и се прострелва, слагайки край на живота си.

Иванъ Колевъ

Василъ Левски

6 февруарий 1873

Петко войвода

Ца҃рь Иоан Алеѯандръ / Иоан Александър

17 февруари 1371
Български царь, управлявал от 1331 до 1371

Екзархъ Антимъ I Български / Атанасъ Михайловъ Чалъковъ

1 декември 1888
Антимъ бива избранъ за първи екзархъ на новосъздадената Българска екзархия. На 3 априлъ 1872 получава бератъ за утвърждаване като пръвъ български екзархъ.