Madara rider
Bulgar Society

Евангелие на митрополит Даниил Бдински (Бдинско евангелие)

Приписка на лист 207r

Приписка

… начѧлѹ, събеꙁначѧлнꙋ словѹ и въ ст҃омѹ дх҃ѹ, рекѫже ст҃ѣи гр(??)беꙁначѧлном(ꙋ) бж(с)твѹ и нераꙃдѣлном(ꙋ), и съ присносѫщном(ꙋ) слава · ст҃ыѫжетрои(це?)иꙁволениемъ и поспѣшенїемъ, почѧтс(??) сие сто҃еи бж҃ествное дѣлꚙ книгы гл҃ем(?) по грьчьском(ꙋ) тетрѡеѵ(г)лъ · сътрѹдомъ (и?)въниманїемъ велицѣмъ, ежепосилѣмо(…??)сѫ(х?)ѹдости · въ таа ꙋбо врѣмена вѣнець · цр(с)твїа на главѣ носѧщѹ и скиптровъ рѫцѣ дръжѫщѹ їѡанѹ алекѯандрѹ блг҃очьстивом(ꙋ) и великом(ꙋ) цр҃ю блъгарѡмъ и гръкѡмъ · и сн҃ѹ его и їѡанѹ срацимирѹ младем(ꙋ) цр҃ю · стльпаꙋбо црк҃внаго прѣдръжѫщѹ патрїархѹ кирь Ѳеѡ(д)сиѹ · писа сѧ ꙋбо сие ст҃ое дѣло вь велицѣмъ и многочл҃чьнѣмъ градѣ Бдыни, понелѣнїемъ и желаниїемь великомъвь (?) ѡ(т) сщ҃енаго ми(т)рѡполита кирь Данїила · аꙁже ѹбо недостоины и грѫбы боахсѧ н(?)(ч)ежевь х҃(с)а дѣловыше силы моеѫ · нѫꙗкоѫжикасы̏тогост҃агоми(т)рополита, паче(и???)(?)слѹшанїꙋ навыкьневъсхотѣхъпрѣсл(???)ти · т(ъ)мже молѧ чьтѫщихъ и прѣписꙋ(???)ꙁлословити, нѫ паче бл(с)вити · даивы(?)спо(???)тесѫ ѡ(т) даѫщаго млтвѫмїѧщимс(л???) и бл(с)вѧщаголѣ(т)праведни(х)

Български:


...с изволение и съдействието на света Троица бе наченато свето и божествено дело – книгата, наречана на гръцки тетраевангеле – с голям труд и внимание за силата на моята бедност по времето, когато носеше на главата венеца на царството и държеше в ръката скиптъра благочестивият и велик цар Йоан Александър заедно със своя син, младия цар Йоан Срацимир, а църковният стълб управляваше патриархът кир Теодосий. Писано бе прочее това свето дело във великия и многолюден град Бдин по повеля и желание на великия всеосвещен митрополит кир Даниила. А аз, недостойния и груб, се боях да начена това дело в Христа, надминаващо моите сили, но бидейки сродник на този свети митрополит, а още повече, свикнал на послушание, не пожелах да непокорствувам. Поради това моля ви вас, които четете и преписвате, не злословете, но по-скоро благославяйте, та и вие да се сдобиете от Оногова, който изпълнява молитвите на тези, които се молят, и благославя годините на праведните.
П(…?)начѧлѹ, събеꙁначѧлнꙋ словѹи҆въст҃омѹдх҃ѹ, рекѫжест҃ѣи҆ гр(??)беꙁначѧлном(ꙋ)бж(с)твѹи҆нераꙁдѣл(но?) м(ꙋ), исъприсносѫщном(ꙋ)слава · ст҃ыѫжетрои(це?) иꙁволениемъи҆поспѣшенїемъ, почѧтс(??) сиесто҃еи҆бж҃ествноедѣлꚙкнигыгл҃(е?)м(?) погрьчьском(ꙋ)тетрѡеѵ(г)лъ · сътрѹдомъ (и?)въниманїемъвелицѣмъ, е҆жепосилѣмо(??) сѫ(х?)ѹдости · вътааꙋбоврѣменавѣнець · цр(с)твїанаглавѣносѧщѹи҆скиптровърѫ цѣдръжѫщѹїѡа́нѹалекѯандрѹблг҃очь стивом(ꙋ)и҆великом(ꙋ)цр҃юбльгарѡмъи҆гръ кѡмъ · и҆сн҃ѹегоиїѡанѹсрацимирѹ младем(ꙋ)цр҃ю · стл҆ьпаꙋбоцрк҃внагопрѣ дръжѫщѹпатрїархѹкирьѳеѡ(д)сиѹ · писасѧꙋбосие҆ст҃оедѣловьвелицѣмъи҆ многочл͠чьнѣмъградѣбдыни, понелѣ нїемъи҆желаниїемьвеликомъвь(@?)ѿ сщ҃енагоми(т)рѡполитакирьданїила⁘ аꙁжеѹбонедостоиныигрѫбы боахсѧн(?)(ч?) ежевьх(с)адѣловышесилымоеѫ · нѫꙗко ѫжикасы̏тогост҃агоми(т)рополита, паче(и???) (о?)слѹшанїꙋнавыкьневьсхотѣхъпрѣсл(??) (??)ти · т̾мжемолѧчьтѫщихъи҆прѣписꙋ(???) (??)(не?)ꙁлословити, нѫпачебл(с)вити · даивы(?) сп(д)оь(?)тесѧѿдаѫщагомлт҃вѫм҃лѧщимс(л???) и бл(с)вѧщаголѣ(т)праведн(и?)(х)