Bulgar Society
Указъ № 8. НИЕ ФЕРДИНАНДЪ I съ божия милость и народната воля Царь на Българитѣ.
Обявяваме на всички Наши вѣрноподанници, че XVII Обикновено Народно Събрание, втора редовна сесия, въ XXXVI си засѣдания, държано на 14 марть 1916 год., гласува и прие, Ние утвърдихме и утвърдяваме слѣдующия

ЗАКОНЪ за въвеждане Григориянския календарь

————————
Чл. 1. Отъ първий априлъ, хилядо деветстотинъ и шестнадесета година, врѣмеброението въ Царство България става по новия стилъ - Григорианския календарь. Деньтъ тридесеть и първий мартъ, хилядо деветстотинъ и шестнадесета година остава, послѣденъ день, броенъ по стария календарь, и на слѣдващия слѣдъ него день веднага влиза въ сила новиятъ съ дата четиринадесетий априлъ хилядо деветстотинъ и шестнадесета година, като начало на новото врѣмеброение въ Царството. Чл. 2. Датата на всички правотворни събития, станали до деня четиринадесетий априлъ хилядо деветстотинъ и шестнадесета година новъ стилъ, ако първитѣ имъ послѣдствия продължаватъ и прѣзъ врѣме слѣдъ тоя день, ще се смѣта по правилата, по които се опрѣдѣлятъ съотвѣтствующитѣ дни по стария и новия календарь: а) така, ако длъжникътъ трѣбва да заплати своя дългъ, възникналъ по записъ отъ 10 февруарий 1915 год., на 1 юлий 1916 год. старъ стилъ, — то е равносилно да заплати дълга си на 14 юлий 1916 год. по новото врѣмеброе́ние; б) ако Х. е роденъ на 10 февруарий 1911 год. — то значи, че е роденъ на 23 февруарий с. год.; в) ако срокътъ за възбуждане на единъ процесъ е 15 януарий 1917 год., то значи, че срокътъ е на 28 януарий 1917 год. и т. н. Чл. 3. Държавата, окрѫжнитѣ и общинскитѣ управления, банкитѣ и търговскитѣ дружества, търговцитѣ и всички лица въ Царството, физически или юридически безразлично, ще уреждатъ своето смѣтководство, своята кореспонденция и въобще цѣлия свой стопанско-правенъ битъ съгласно съ тоя законъ. Чл. 4. Датитѣ на всички правотворни събития, които ще ставатъ отъ 14 (четиринадесетий) априлъ включително 1916 год. — били тѣ сдѣлки, договори, правонарушения, раждания, вѣнчания, умирания, възбуждане на процесъ или каквито и да сѫ и отъ каквито причини да сѫ се появили — ще се уреждатъ по новия, Григорианския, календарь подъ страхъ на глобяване до 100 лв. за всѣки отдѣленъ случай, платими солидарно отъ всички участвующи въ нарушението. Чл. 5. Държавнитѣ и народнитѣ праздници, както и ония на Царския Домъ се празднуватъ както слѣдва: а) Рождениятъ день на Негово Царско Височество Прѣстолонаслѣдника — на 30 януарий, б) Тезоименниятъ день на Нейно Величество Царицата — на 21 февруарий, в) Рождениятъ день на Негово Величество Царя — на 27 февруарий, г) Възшествието на Негово Величество Царя — на 14 августъ и д) День на побѣдитѣ — на 27 ноемврий. Чл. 6. Министерскиятъ Съвѣтъ ще издаде единъ правилникъ, утвърденъ съ Царски Указъ, съ който ще обясни подробноститѣ по прилагането на настоящия законъ. --- Заповѣдваме, тоя законъ да се облѣче съ Държавния Печатъ, да се обнародва въ „Държавенъ Вѣстникъ“ и да се тури въ дѣйствие. Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на Нашия Министъръ–Прѣдседатель и Министъръ на Външнитѣ Работи и на Изповѣданията. Издаденъ въ София на 20 мартъ 1916 годъ. На първообразния съ собствената на Негово Величество Царя рѫка написано:
ФЕРДИНАНДЪ.
Приподписалъ, Министъръ—Прѣдседатель и Министъръ на Външнитѣ работи и на Изповѣданията:
Д—ръ В. Радославовъ.
Първообразниятъ законъ е облѣченъ съ Държавния Печатъ и зарегистрованъ подъ № 2560 на 21 мартъ 1916 год. Пазитель на Държавния Печатъ, Министъръ на Правосѫдието: Хр. Ив. Поповъ. ________________________________ На първообразния съ собствената на Негово Величество рѫка написано:
Одобрено. ФЕРДИНАНДЪ.

Докладъ до Негово Величество Царя

№ 247.
Господарю, Съгласно чл. 45 отъ Конституцията, имамъ честь да помоля Ваше Величество, съ подписване на приложения тукъ указъ, да утвърдите Закона за въвеждане на Григориянския календарь, приетъ отъ Народното Събрание прѣзъ изтеклата му редовна сесия, въ XXXVI му засѣдание, държано на 14 мартъ 1916 год. Гр. София, 10 мартъ 1916 год. Съмъ Господарю, на Ваше Величество най–прѣданъ служитель и вѣренъ поданникъ, Министъръ–Прѣдседатель, Министъръ на Външнитѣ Работи и на Изповѣданията:
Д—ръ В. Радославовъ.